KHOVANSHCHINA-Galouzine-L

February 28, 2012

Vladimir Galouzine as Vasily Golitsyn and Anatoli Kotscherga as Ivan Khovansky in Mussorgsky’s “Khovananshchina.” Photo: Ken Howard/Metropolitan Opera


Leave a Comment